What is SXMZ...?

SXMZ yog lug qha txug txuj xuv zoo kws has txug tug Tswv Yexus txujkev hlub. Nwg yog tug cawmseej kws yuav rov qaab lug ib nub yaav peg suab.

Tau yog koj muaj kev nyuaj sab lossis taag kev ca sab hab tsi paub yuav ua le caag caw koj tig lug noog SXMZ xuvtooj cua nub nua, ntseeg has tas yuav txhawb tau koj hab yuav ua rua koj paub meej txug tug Tswv Yexus kws peb qha nuav.

eastersundayTswv Yexus puas tau sawv rov lug tag...?

Muaj 4 paab tuabneeg kws tau has tas zaaj kws has txug Tswv Yexus sawv huv qhov tuag rov lug tsi muaj tseeb:

Paab 1: Tswv Yexus nov qaab lawm xwb. Paab nuav has tas Tswv Yexus yeej tsi tau tuag, nwg tsuas nov qaab xwb.

Paab 2: Muaj tuabneeg tuaj nyag Yexus lub cev lawm.

Paab 3: Yuam kev qhov ntxaa lawm. Cov thwjtim lossis cov quaspuj moog saib yuamkev qhov ntxaa lawm xwb.

Paab 4: Yog kev xaav xwb. Cov thwjtim ncu ncu nwg es puab cale xaav has tas Tswv Yexus sawv lug lawm xwb.

Muab xaav mas yog Tswv Yexus tug nuav tsi tseemceeb ntshe yuav tsi muaj ntau paab tuabneeg lug sis caav txug tej yaam zoo le nuav. Txawm yuav nyam muaj pistsawg paab lug sis caav txug Tswv Yexus txujkev sawv huv qhov tuag rovlug tsi muaj tseeb los Vaajtswv txujlug yeej qha rua peb pum meej le nuav:

Read More...

Visitor Counter

Today 103

Yesterday 233

Week 716

Month 1575

All 321172

Who's Online

We have 21 guests and no members online

SXMZ Login Form

SXMZ Radio Player

Click

SXMZ Photo Gallery

  • China TourNew
  • Thailand TourNew
  • Laos TourNew
  • Vietnam TourNew
  • Thailand TourNew
  • Laos TourNew

Sijhawm Yaav Sawvntxuv

Time Zone: GMT+07:00
SW-Frequency 7530kHz
Band Meter: 41
Airtime: 5:30-6:00A.M
  Monday-Sunday

Sijhawm Yaav Tsaus Ntuj

Time Zone: GMT+07:00
SW-Frenquency: 11570kHz
Band Meter: 25
Airtime: 6:30 - 7:00PM
  Monday-Sunday

SXMZ Weekly Programs

Monday:
Tues-Wed:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Sunday:
Devotion & Prayer
New Life in Christ
OT Survey
Family
Evangelism Explosion
Worship Service

SXMZ Articles

Written bysxmz
on Wednesday, 09 April 2014

Kev Zaam Txim... Muaj ib zag Petus lug nug Tswv Yexus has tas, “Tug Tswv, yog kuv ib tug kwvtij pheej...

Written bysxmz
on Tuesday, 15 April 2014

Tug kws tau txais Vaajtswv koob moov... Peb ua tuabneeg nyob leejtwg los yeej xaav tau moov zoo xwb, tsi xaav...

Written bysxmz
on Tuesday, 15 April 2014

Tug Super Star kws tuabneeg nov qaab lawm... Peb Moob muaj ib lu lug has tas, “peb lug qhuas txug tug...

Written bysxmz
on Tuesday, 15 April 2014

Vaajtswv txujlug qha txug leejnam le caag...? Peb paub has tas ua ib leejnam yeej tsi yoojyim.  Tam nwg nuav peb...